Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

Mijn Groene Woning, zaakdoende te (5237EH) s-Hertogenbosch, en geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer onder 80191878;

Opdrachtgever-ondernemer: degene die uit hoofde van beroep of bedrijf met Mijn Groene Woning een overeenkomst tot (koop)/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie Mijn Groene Woning een offerte heeft uitgebracht;

Opdrachtgever-consument: opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Zowel ondernemer als consument aangegeven als Opdrachtgever

Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever/consument gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs;

Overmacht: iedere niet aan een partij toe te rekenen omstandigheid die (tijdige) nakoming onmogelijk maakt, zoals, maar niet limitatief, oorlog, (natuur)rampen, niet of niet tijdige levering van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades en/of bedrijfsstoringen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle offertes, verkoop, montage en andere overeenkomsten met en verleende opdrachten aan Mijn Groene Woning, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.
 3. Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Mijn Groene Woning, latere door Opdrachtgever aan Mijn Groene Woning verstrekte opdrachten en latere tussen Mijn Groene Woning en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Mijn Groene Woning derden inschakelt.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 2. Afwijkende bedingen

 1. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Mijn Groene Woning deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren ook boven de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever indien Mijn Groene Woning de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden wordt door de Mijn Groene Woning niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Mijn Groene Woning behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, met name indien zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door Mijn Groene Woning gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven.

Artikel 3. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Mijn Groene Woning zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van twee maanden, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Offertes worden in beginsel opgesteld op basis van de door opdrachtgever aangeleverde informatie. Indien de betreffende informatie na meting, herberekening dan wel op nacalculatie afwijkt van de daadwerkelijk situatie dan komen de (financiële ) gevolgen daarvan voor rekening van opdrachtgever. 3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever, mondeling, schriftelijk of elektronisch. Het ondertekenen door Opdrachtgever van de offerte en/of het inspectieformulier wordt expliciet beschouwd als het aanvaarden van het aanbod en het tot stand komen van de overeenkomst. Een ontvangen (digitaal) ondertekende offerte, dan wel een ingescande of gefaxte kopie van deze ondertekende offerte, wordt door Mijn Groene Woning erkend als een tot stand gekomen overeenkomst.
 3. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Mijn Groene Woning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mijn Groene Woning anders aangeeft.
 4. Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Mijn Groene Woning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

Artikel 4. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. Indien Opdrachtgever een consument betreft, kan deze een tot stand gekomen overeenkomst annuleren. Als de overeenkomst tot stand gekomen is op een manier zoals beschreven in de Wet Kopen of Afstand, dan heeft de consument recht op 14 dagen bedenktijd, gedurende welke hij zonder opgaaf van redenen en kosteloos de overeenkomst kan herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. De consument kan zich tot Mijn Groene Woning wenden voor een modelformulier herroepingsrecht.
 2. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren als de herroepingstermijn is verstreken dan wordt de opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van een bedrag van 35% van de overeengekomen totaalsom inclusief BTW.
 3. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Mijn Groene Woning niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Mijn Groene Woning gerechtigd – onverminderd alle overige aan Mijn Groene Woning toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Mijn Groene Woning is nagekomen.
 4. Het recht op opschorting wordt aan de zijde van de opdrachtgever-ondernemer uitgesloten.
 5. Mijn Groene Woning heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

– sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

– aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever

– toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

– de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden Mijn Groene Woning tijdig alle informatie te verstrekken, welke Mijn Groene Woning naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Hieronder valt in ieder geval informatie over de niet voor het oog zichtbare leidingen. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij Mijn Groene Woning mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Mijn Groene Woning verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Mijn Groene Woning tijdig kan beschikken: – over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen); – over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; – over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen; – over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 4. De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet 5 werkdagen voor de uitvoeringsdatum aan Mijn Groene Woning zijn verstrekt, heeft Mijn Groene Woning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Mijn Groene Woning – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de Mijn Groene Woning overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 7. Naden en kieren dienen zowel van binnen als van buiten afdoende en tenminste veertien dagen voordat Mijn Groene Woning aan haar werkzaamheden begint, afgekit te zijn.
 8. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mocht hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 9. Wijzigingen in de wet of regelgeving die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en kostenverhogend zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Door Mijn Groene Woning wordt in overleg met de opdrachtgever een datum en tijdstip bepaald voor de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever kan de geplande afspraak nog tot 48 uur voor aanvang wijzigen. Indien opdrachtgever de afspraak binnen 48 uur voor aanvang wijzigt, of indien blijkt dat Mijn Groene Woning door toedoen van opdrachtgever de werkzaamheden niet kan uitvoeren, heeft Mijn Groene Woning het recht om een bedrag ad € 750,00 aan onkosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mijn Groene Woning het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Mijn Groene Woning de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Wijzigingen en meer/minderwerk

 1. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Mijn Groene Woning, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Mijn Groene Woning worden gemeld, vóórdat Mijn Groene Woning een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Mijn Groene Woning en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Mijn Groene Woning deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
 2. In het geval dat de door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of wijzigingen in het overeengekomen werk is Mijn Groene Woning verplicht, alvorens zij tot een verhoging van de prijs kan overgaan, de opdrachtgever op de financiële gevolgen van de wijziging in de opdracht te wijzen. Dit is enkel anders wanneer het evident is dat de opdrachtwijziging tot een prijsverhoging zou leiden.
 3. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Mijn Groene Woning een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Mijn Groene Woning gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Mijn Groene Woning is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 4. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door Mijn Groene Woning opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Mijn Groene Woning is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer jegens de opdrachtgever aansprakelijk.
 5. Indien opdrachtgever aan Mijn Groene Woning onjuiste, dan wel onvolledige informatie heeft verschaft op grond waarvan de offerte is opgesteld dan wel zich in het werk onverwachte omstandigheden zich voordoen, anders dan redelijkerwijze in de offerte kon worden bepaald, is Mijn Groene Woning gerechtigd om het meerwerk dat daaruit voortvloeit bij opdrachtgever in rekening te brengen. De hoogte van het meerwerk wordt bepaald op basis van de door Mijn Groene Woning gehanteerde tarieven voor de betreffende werkzaamheden.

Artikel 8. Termijnen, levering en levertijd.

 1. De door Mijn Groene Woning in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste oplevertermijnen.
 1. Indien de uitvoering van een overeenkomst door Mijn Groene Woning niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Mijn Groene Woning de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.
 2. Indien enige door Mijn Groene Woning opgegeven termijn wordt overschreden, is Mijn Groene Woning ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Mijn Groene Woning schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
 3. Nadat de opdrachtnemer meent dat het werk voltooid is, nodigt deze de opdrachtgever schriftelijk uit tot opneming van het werk over te gaan waarbij opdrachtnemer zich verplicht zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen, over te gaan tot opneming van het werk. Indien de opdrachtgever niet voornoemd termijn overgaat tot opneming van het werk, dan wordt geacht het werk door opdrachtgever stilzwijgend te zijn geaccepteerd.

Artikel 9. Prijzen en tarieven

 1. De door Mijn Groene Woning opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mijn Groene Woning, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier (4) weken zullen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.
 5. Mijn Groene Woning heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10. Overmacht

 1. Mijn Groene Woning is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mijn Groene Woning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mijn Groene Woning niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, aardbevingen, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf of bij de door Mijn Groene Woning ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Mijn Groene Woning niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
 2. In geval van overmacht is Mijn Groene Woning gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Mijn Groene Woning gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
 3. Indien Mijn Groene Woning bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. (Wan)betaling en zekerheid

 1. Indien er tussen partijen korting op het geheel is overeengekomen, kan opdrachtgever slechts een beroep op deze korting doen wanneer binnen acht (8)dagen na factuurdatum wordt betaald. Wordt de factuur niet binnen acht dagen na factuurdatum voldaan dan vervalt elke korting en dient opdrachtgever het totaalbedrag te voldoen.
 2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever-ondernemer, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Bezwaren tegen door Mijn Groene Woning aan opdrachtgever verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd onverminderd de aan Mijn Groene Woning overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
 6. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Mijn Groene Woning verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 7. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 8. Wijzigingen in wet- of regelgeving die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en kostenverhogend zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. Reclames/klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na ontdekking of redelijkerwijze nadat de opdrachtgever het had moeten ontdekken, kenbaar te zijn gemaakt door middel van een ingebrekestelling. Bij een opdrachtgever die geen consument is, is 14 dagen redelijk bij een opdrachtgever in de hoedanigheid als consument is een redelijke klachttermijn twee maanden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Mijn Groene Woning in staat is adequaat te reageren.
 2. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Mijn Groene Woning geven de opdrachtgever-ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Mijn Groene Woning op te schorten.
 3. Indien Mijn Groene Woning een klacht gegrond acht, is Mijn Groene Woning gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen
 4. Mijn Groene Woning wordt altijd voldoende mogelijkheid geboden om de klacht te onderzoeken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid opdrachtnemer en exoneratie

 1. Indien is voldaan aan de klachtplicht zoals vermeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden en de aansprakelijkheid van Mijn Groene Woning is aangetoond, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Mijn Groene Woning ter beschikking gestelde gegevens, waaronder de informatie over de niet voor het oog zichtbare leidingen, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Mijn Groene Woning is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mijn Groene Woning is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Mijn Groene Woning is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Mijn Groene Woning.
 4. Voor wat betreft directe schade van welke aard en/of omvang dan ook, is de aansprakelijkheid van Mijn Groene Woning beperkt tot het factuurbedrag dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde materialen en verrichtte werkzaamheden en tot een maximum van € 2.500,– exclusief btw. Dit is enkel anders wanneer aantoonbaar sprake is geweest van opzet en/of grove nalatigheid aan de zijde van Mijn Groene Woning
 5. Schade waarvoor Mijn Groene Woning aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht aan Mijn Groene Woning, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 6. Mijn Groene Woning is jegens de opdrachtgever-ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden die door Mijn Groene Woning bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
 7. Mijn Groene Woning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet limitatief, gederfde winst, gemiste besparingen en kosten voor het inschakelen van derden ter bepaling van de omvang van de schade.
 8. De opdrachtgever-ondernemer vrijwaart Mijn Groene Woning voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Mijn Groene Woning uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Mijn Groene Woning en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Mijn Groene Woning en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Mijn Groene Woning is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Mijn Groene Woning en opdrachtgever zullen allereerst dienen te worden voorgelegd aan de interne klachtencommissie binnen Mijn Groene Woning. Pas indien de klachtencommissie het geschil niet kan oplossen is opdrachtgever gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Mijn Groene Woning zaakdoende is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.